สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ

ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง......

อ่านต่อ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระยะที่ 2 ร......

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ...

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ...

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ...

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอนุบาลกรแก้วกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอนุบาลกรแก้วกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ...

อ่านต่อ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการ เรียนรู้สู่อาเซียน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการ เรียนรู้สู่อาเซียน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ......

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงระหว่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงระหว่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ในการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...

อ่านต่อ

พีธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานต่างๆทางสายวิชาชีพ เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พีธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานต่างๆทางสายวิชาชีพ เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม ในโครงก......

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อการแลกเปลี่ยนด้านภาษา การศึกษา และวัฒนธรรมระหว่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง และร......

อ่านต่อ

พิธีลงนาม MOU ในโครงการกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพความเท่าเทียมทางด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันการศึกษา ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนาม MOU ในโครงการกิจกรรมสนับสนุนการวิจั......

อ่านต่อ
view