iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ พิพิธภัณฑ์โหวด http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42349063 Tue, 26 Jun 2018 13:53:11 +0700 พิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42349062 Tue, 26 Jun 2018 13:14:49 +0700 นางจุรีพร คุริรัง http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42348971 Wed, 20 Jun 2018 12:48:44 +0700 นางสาวกุลณัฐ ใจเมตตา http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42346438 Fri, 23 Mar 2018 14:14:00 +0700 นางสาววิลาวัลย์ ชมภูวิเศษ http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42346389 Thu, 22 Mar 2018 11:31:54 +0700 นายวิชัย พ้องเสียง http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42346384 Thu, 22 Mar 2018 15:20:36 +0700 นายพรชัย ชุวานนท์ http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42345812 Thu, 08 Mar 2018 14:48:26 +0700 นางราตรี คำมูลนา http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42345701 Thu, 08 Mar 2018 14:21:22 +0700 นางนิภาพร ลุนบุตร http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42345699 Mon, 05 Mar 2018 14:54:37 +0700 นางชนิสรา อริยะเดชช์ http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42345697 Mon, 05 Mar 2018 14:07:53 +0700 นางสาววลัย มุริกานนท์ http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42345695 Mon, 05 Mar 2018 14:29:18 +0700 นายยุทธพงษ์ คุริรัง http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42342044 Thu, 21 Dec 2017 11:45:01 +0700 นายสมบูรณ์ พันธุ http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42333290 Thu, 03 Aug 2017 12:37:30 +0700 นางตรีทิพย์นิภา รัตนอนุชาติกมล http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42323761 Thu, 09 Mar 2017 11:12:27 +0700 นางเมธาวี แสนปาง http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42323759 Thu, 09 Mar 2017 11:16:30 +0700 นางลัดดาวรรณ ชัยทองดี http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42297562 Tue, 12 Jul 2016 15:23:49 +0700 นางนิตยา ธุระกิจ http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42280068 Sun, 21 Feb 2016 21:24:14 +0700 นางพรรณี สุ่มมาตย์ http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42280040 Sun, 21 Feb 2016 21:39:45 +0700 นางอังคะณา มาตมูล http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42280038 Sun, 21 Feb 2016 21:37:40 +0700 นางรุจาภา พระแท่น http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42280037 Thu, 03 Mar 2016 20:32:01 +0700 นางสาวรชตต์ธณพร เอกภัทร์ชัยวงษ์ http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42280035 Sun, 21 Feb 2016 21:27:01 +0700 นางกชมล รู้ยืนยงค์ http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42257527 Fri, 02 Oct 2015 15:22:51 +0700 พิธีลงนาม MOU ในโครงการกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพความเท่าเทียมทางด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันการศึกษา ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42234244 Wed, 03 Jun 2015 11:10:52 +0700 พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อการแลกเปลี่ยนด้านภาษา การศึกษา และวัฒนธรรมระหว่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42234229 Wed, 03 Jun 2015 10:57:19 +0700 คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะฯ ประเมินวิทยฐานะ พนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42176032 Thu, 24 Jul 2014 13:22:43 +0700 พีธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานต่างๆทางสายวิชาชีพ เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42176031 Thu, 24 Jul 2014 13:15:03 +0700 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2557 http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42176016 Thu, 24 Jul 2014 11:07:01 +0700 โครงการเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาอาเซียน http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42141946 Thu, 06 Feb 2014 15:52:36 +0700 พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงระหว่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42141918 Thu, 06 Feb 2014 14:06:59 +0700 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการ เรียนรู้สู่อาเซียน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42133903 Thu, 26 Dec 2013 13:21:02 +0700 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอนุบาลกรแก้วกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42133374 Mon, 23 Dec 2013 14:37:41 +0700 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42133362 Mon, 23 Dec 2013 14:23:03 +0700 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42133356 Mon, 23 Dec 2013 14:16:05 +0700 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42133353 Mon, 23 Dec 2013 14:09:49 +0700 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42133286 Mon, 23 Dec 2013 10:20:27 +0700 ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42133274 Mon, 23 Dec 2013 10:07:45 +0700 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ อภิปรายโครงการเรียนรู้สู่อาเซียน http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42073988 Thu, 28 Mar 2013 15:23:04 +0700 หนังสือ ข้อเสนอการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42073984 Thu, 28 Mar 2013 15:35:11 +0700 ปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักการศึกษา http://aded101.igetweb.com/index.php?mo=3&art=568544 Fri, 14 Jan 2011 13:50:31 +0700