สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ท.1  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

ท.2  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

ท.3  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

ท.4  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

ท.5  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ท.6  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

ท.7  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

ท.8  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ศูนย์ 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ศูนย์ 2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า

view