สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีลงนาม MOU ในโครงการกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพความเท่าเทียมทางด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันการศึกษา ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ร่วมพิธีลงนาม MOU ในโครงการกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพความเท่าเทียมทางด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

องสถาบันการศึกษาภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ณ วิทยาลัยการปกคร้องท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view