สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ

ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็ก   

ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้งหมด 11 แห่ง ดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทม.เมืองร้อยเอ็ด

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศซบาลตำบลโนนตาล ทต.โนนตาล

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชาติ อบต.หนองใหญ่

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสำราญ ทต.เมยวดี

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น อบต.ขอนแก่น

6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง ทต.เกษตรวิสัย

7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห อบต.สาวแห

8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนมอญ อบต.อีง่อง

9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะยอม ทต.ดินดำ

10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุ่มเม้า ทต.อุ่มเม้า

11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวแดง ทต.ปทุมรัตน์ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view